TERMENE ȘI CONDIȚII

1. CONDIȚII GENERALE
Prezentul document conţinând termenele şi condiţiile de utilizare ale site-ului techarena.ro (denumit în continuare “Termene şi Condiţii”) stabileşte care sunt condiţiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul techarena.ro, ori poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul Site-ului.

În înţelesul Termenelor şi Condiţiilor: „Site” înseamnă în continuare pagina de internet techarena.ro; “Administratorul Site-ului” înseamnă în continuare:

RED SPOT SOLUTIONS LLC., cu sediul în: 16192 Coastal Highway, Lewes, County of Sussex, Delaware, 19958, USA;

„Serviciul” înseamnă orice serviciu oferit prin intermediul Site-ului, şi / sau orice modul sau componentă a acestuia; „Utilizatorul” înseamnă în continuare orice persoană care vizitează sau accesează Site-ul, care işi creează cont pe Site sau care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv Serviciul; „Client” reprezintă o societate care prin intermediul serviciului techarena.ro prezintă Utilizatorilor site-ului ofertele sale speciale (promoții).

Neacceptarea acestor Termene și Condiții ori a oricărei prevederi din acestea, astfel cum acestea sunt formulate în prezentul act, atrage obligația Utilizatorului de a înceta de îndată accesarea Site-ului; accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricarei pagini din acesta și / sau utilizarea Serviciului, precum și a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenelor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea.

2. DREPTURILE ASUPRA CONȚINUTULUI SITE-ULUI
Conţinutul şi elementele de grafică ale Site-ului, inclusiv dar fără a se limita la acestea, întreg conţinutul în format text şi orice alt material, transmis sub orice formă de şi către Utilizatori (prin vizualizare directă pe Site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de Site) aparţin Administratorului Site-ului şi partenerilor săi şi reprezintă conţinutul Site-ului. Prin derogare de la prevederea precedentă nu aparţin Administratorului Site-ului sau partenerilor săi, acele materiale pentru care pe Site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt deţinător sau o altă sursă, informaţiile furnizate Utilizatori sau opiniile şi / sau comentariile de orice fel exprimate de Utilizatorii Site-ului faţă de materialele de orice fel postate pe Site sau faţă de Conţinutul Site-ului în general.

Utilizatorul se obligă să respecte toate drepturile de autor şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Administratorul Site-ului şi partenerii săi le deţin asupra / în legatură cu Site-ul, conţinutul acestuia, Serviciul, orice modul sau componentă a acestora sau în legatură cu utilizarea acestora.

Conţinutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în Site şi indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale, cu excepţia situaţiei în care serviciul este destinat unui alt scop. Orice utilizare de conţinut de către terţe persoane în orice alte scopuri se poate face numai cu acordul scris, expres şi prealabil al Administratorului Site- ului.

Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuţia parţială, integrală sau modificată a conţinutului acestui Site sau a oricărei parţi a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal.

Administratorul Site-ului îşi rezervă dreptul de a acţiona în instanţă orice persoană şi / sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.

Cererile de utilizare a conţinutului Site-ului în orice scop altul decât cel personal pot fi făcute prin oricare dintre modalităţile indicate în pagina de contact a Site-ului.

Orice persoană care expediază în orice mod informaţii ori materiale către Site îşi asumă obligaţia de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor sau orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care o terţă persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele şi informaţiile transmise în orice mod către Site, iar persoanele care expediază în orice mod informaţii ori materiale înţeleg şi acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligaţii nu poate angaja în niciun mod răspunderea Administratorului Site-ului, ci numai răspunderea persoanelor respective.

Utilizatorii înţeleg şi acceptă că orice informaţie prezentă pe Site nu este şi nu poate fi considerată drept ofertă de produse şi / sau servicii venind din partea Administratorului Site-ului.

Este interzisă folosirea acestui Site, a Conţinutului Site-ului, a Serviciului sau a oricărui serviciu ori facilitate oferite de către Site în scopuri comerciale, de exemplu pentru a recruta angajaţi de către angajatori sau pentru oferte de servicii de către angajatori, dar fără a se limita la acestea, fără acordul scris al Administratorului Site-ului.

Utilizatorii înţeleg şi acceptă că toate informaţiile, datele, materialele postate pe Site au doar un caracter informativ şi orientativ, şi că Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere în niciun caz şi în niciun mod pentru veridicitatea şi validitatea Conţinutului Site-ului, inclusiv dar fără a se limita la veridicitatea şi corectitudinea informaţiilor şi datelor oferite de Utilizatori pe Site, sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestora.

Este strict interzisă postarea pe Site a oricărui conţinut, incluzând materiale, comentarii, imagini, secvenţe video, dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, conţin texte ilegale, ameninţătoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, şoviniste ori care ar putea discrimina orice persoane în orice mod, sau care ar încălca orice alte drepturi şi libertăţi ale omului potrivit legislaţiei în vigoare.

Utilizatorii se obligă să furnizeze la înregistrarea pe Site, la accesarea şi utilizarea Serviciului, precum şi la orice activitate de accesare şi utilizare a Site-ului, date şi informaţii valide, valabile, exacte, veridice şi corecte în scopul de a oferi sau de a beneficia de servicii prin intermediul Site-ului.

Utilizatorii înţeleg şi acceptă că în cazul încălcării în orice mod şi în orice măsură a oricăreia dintre prevederile TermenElor şi Condiţiilor, Administratorul Site-ului va putea opta în mod discreţionar pentru suspendarea totală sau parţială a accesului Utilizatorului la orice Serviciu al Site-ului, ori pentru nepublicarea oricărui conţinut expediat către Site de Utilizator în vederea postării , ori pentru interzicerea definitivă a accesului la una sau mai multe dintre facilităţile oferite de Site, sau pentru desfiinţarea contului Utilizatorului pe Site, fără niciun fel de atenţionări sau notificări prealabile şi fără a fi necesare orice alte formalităţi în acest sens.

Utilizatorii înţeleg şi acceptă că Site-ul le oferă doar o platformă de comunicare şi că doar ei singuri răspund pentru orice materiale, date şi informaţii postate pe Site indiferent de forma şi partea în care apar, de utilizarea acestora, de accesarea şi utilizarea Serviciului şi a oricăror facilităţi oferite pe Site şi pentru orice efecte juridice şi / sau comerciale derivând din acestea.

3. NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Administratorul Site-ului va administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori. Vă informăm că datele personale pe care Utilizatorii le furnizează Administratorului Site-ului sunt prelucrate în scopul oferirii în condiţii optime a Serviciului. Utilizatorii înţeleg şi acceptă că datele personale pe care le furnizează sunt prelucrate în scopul oferirii în condiţii optime de către Administratorul Site-ului a serviciilor pe internet, a serviciilor având ca scop reclamă, marketing şi publicitate, şi servicii de comunicaţii electronice.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanele vizate, alte persoane fizice sau juridice care le prelucrează în numele operatorului, alte persoane fizice sau juridice, parteneri, asociaţi din acelaşi grup cu operatorul.

Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.

Totodată, fiecare Utilizator are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care le privesc şi să solicite ştergerea acestora. Utilizatorii înţeleg şi acceptă că ştergerea datelor lor personale va fi urmată de ştergerea conturilor lor din sistem şi de imposibilitatea de a accesa Serviciul oferit de către Administratorul Site-ului.

Pentru exercitarea acestor drepturi fiecare Utilizator poate face o cerere în scris în acest sens, pe care sa o trimită apoi prin poştă la adresa Administratorul Site-ului:
RED SPOT SOLUTIONS LLC., cu sediul în: 16192 Coastal Highway, Lewes, County of Sussex, Delaware, 19958, USA;
sau prin oricare din metodele indicate in pagina de contact. De asemenea, fiecărui Utilizator îi este recunoscut dreptul de a se adresa justiţiei.

Prin acceptarea termenilor şi condiţiilor site-ului ne oferiţi acordul expres pentru trimiterea de email-uri cu caracter comercial din partea site-urilor companiei sau din partea a terţe părti (în acest caz se trimite email de notificare).

4. LEGĂTURA CU ALTE SITE-URI
Utilizatorii înţeleg şi acceptă că Site-ul poate conţine legături sau trimiteri către alte site-uri de Internet, inclusiv site-urile furnizorilor de produse şi / sau servicii către care trimit bannerele publicitare postate pe Site ori microsite-uri publicitare, site-uri personale (bloguri), dar fără a se limita la acestea, care sunt considerate de către Administratorul Site-ului utile privitor la Conţinutul Site-ului, dar care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa.

Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în ceea ce priveşte conţinutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus menţionate, precum şi corectitudinea şi exactitatea acestora, iar Utilizatorii înţeleg şi acceptă că aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate în orice mod de către Administratorul Site-ului. Includerea unei legături sau trimiteri către alte site-uri de internet nu implică aprobarea în vreun fel a acestora de către Administratorul Site-ului. În momentul în care Utilizatorii accesează aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscând că utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusă condiţiilor stabilite de către administratorii acestor site-uri.

5. LIMITAREA RĂSPUNDERII
Administratorul Site-ului nu îşi asumă obligaţia şi nu garantează implicit sau expres pentru conţinutul de orice fel al Site-ului, inclusiv dar fără a se limita la întreg conţinutul şi serviciile oferite de către Utilizatori sau Clienti. Administratorul Site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acurateţea si încrederea în Site şi va încerca să corecteze erorile şi omisiunile cât mai repede posibil.

Administratorul Site-ului nu oferă niciun fel de garanţii şi nu are nicio răspundere pentru ofertele, serviciile, informaţiile puse la dispoziţie prin intermediul Site-ului de către Utilizatori sau Clienţi, sau pentru Conţinutul Site-ului, şi în nicio situaţie nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei parţi, secvenţe, pagini de pe Site, a Serviciului sau din imposibilitatea utilizării acestuia, indiferent de cauza acesteia, ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale Conţinutului Site-ului.

Administratorul Site-ului nu garantează pentru ofertele, informaţiile, datele Utilizatorilor puse la dispoziţie prin intermediul Site-ului; întreaga răspundere privind toate aspectele asupra ofertelor, serviciilor si conţinutului, dar fără a se limita la acestea, trimise de către Utilizatori pentru a fi postate pe Site  aparţine Utilizatorilor care le-au trimis sau le-au postat pe Site, iar Utilizatorii înţeleg şi acceptă că le folosesc pe riscul lor. În nicio situaţie Administratorul Site-ului nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din neîndeplinirea oricăror obligaţii asumate de oricare Utilizator, din imposibilitatea utilizării Serviciului, ori din interpretarea eronată a Conţinutului Site-ului.

Utilizatorii înţeleg şi acceptă că Administratorul Site-ului este doar un intermediar între Utilizatori, care oferă o platformă de comunicare, astfel că toate serviciile şi facilităţile legate de utilizarea Site-ului, precum şi toate datele, informaţiile cuprinse în acestea sunt oferite „aşa cum sunt”, „aşa cum sunt disponibile”, iar Utilizatorii le folosesc pe riscul lor. Utilizatorii înţeleg şi acceptă că Serviciul pus la dispoziţie pe Site este oferit „aşa cum este” „aşa cum este disponibil” şi îl folosesc pe riscul lor. Utilizatorii înţeleg şi acceptă că furnizarea Serviciului poate fi afectată de anumite condiţii obiective, precum şi că orice servicii oferite prin intermediul Site-ului sunt oferite potrivit principiului “aşa cum sunt”, “aşa cum sunt disponibile”, iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor. În consecinţă, Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere nici cu privire la orice informaţii şi date din Conţinutul Site-ului, inclusiv dar fără a se limita la cele privind ofertele, serviciile, datele şi informaţiile legate de utilizarea Serviciului, sau orice altă activitate legată de utilizarea şi accesarea Serviciului şi / sau a Site-ului, precum şi orice alt efect juridic derivând din acestea.

Utilizatorii înţeleg şi acceptă că Administratorul Site-ului nu participă în niciun mod şi în nicio măsură la interacţiunile dintre Utilizatori şi nu oferă nicio garanţie privind acestea. Utilizatorii înteleg şi acceptă că Administratorul Site-ului nu deţine niciun control asupra legalităţii, calităţii, corectitudinii, punctualităţii, credibilităţii şi acurateţii serviciilor, datelor si informaţiilor sau oricărui conţinut sau servicii oferite de către Utilizatori prin intermediul Site-ului, sau prin modalitatea off-line (care nu se desfăşoară prin intermediul Internetului). Utilizatorii înţeleg şi acceptă că datorită caracteristicilor specifice Internetului şi ale Serviciului, Administratorul Site-ului nu poate confirma sau garanta identitatea Utilizatorilor, şi nici veridicitatea, corectitudinea ori validitatea oricăror informaţii sau conţinut oferite de aceştia pe Site. În consecinţă, Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere în niciun mod şi în nicio măsură cu privire la aceste informaţii sau orice alte efecte juridice / comerciale derivând din utilizarea lor.

Utilizatorii înţeleg şi acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncţionalităţi sau erori în funcţionarea Site-ului, în situaţia unei erori tehnice de orice fel sau oricăror erori în furnizarea Serviciului, precum şi în orice situaţie în care nu ar dovedi cert că orice erori sau probleme de natură tehnică dintre cele menţionate mai sus se datorează în mod direct şi exclusiv culpei grave a Administratorului Site-ului.

În mod expres, Utilizatorii înţeleg şi acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe sau indirecte, incluzând dar fără a se limita la: pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile rezultate din utilizarea Serviciului, sau orice alt aspect în legatură cu Serviciul, precum şi din utilizarea Conţinutului Site-ului în orice mod, sau orice efecte juridice derivând din aceasta.

Utilizatorii înţeleg şi acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru mesajele publicitare, pentru conţinutul postat pe Site de către Utilizatori, precum şi pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare sau al conţinutului postat pe Site prin intermediul Serviciului.

În cazurile de forţă majoră, Administratorul Site-ului, reprezentanţii săi  şi/sau operatorii, directorii, angajaţii, sucursalele, filialele , sunt exoneraţi total de răspundere. Cazurile de forţă majoră includ, dar nu se limitează la acestea, erori de funcţionare ale echipamentului tehnic al Administratorului Site-ului, nefuncţionarea conexiunii la internet, lipsa funcţionării conexiunilor telefonice, viruşii informatici, atacurile informatice de orice fel şi interferarea cu programe informatice maliţioase, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, greva etc.

Utilizatorii sunt de acord să protejeze, să asigure şi să despăgubească integral pe Administratorul Site-ului şi / sau pe operatorii, directorii, angajaţii, sucursalele, filialele si reprezentanţii săi, de şi împotriva oricăror cereri, pretenţii, acţiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără niciun fel de limitare, onorariile avocaţilor, experţilor şi consultanţilor sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, judecăţi, decizii, amenzi, regularizari sau alte obligaţii rezultate sau relaţionate cu orice altă acţiune a Utilizatorului în legatură cu utilizarea Serviciului sau orice alt aspect în legatură cu Serviciul.

6. LEGEA APLICABILĂ / LITIGII
Drepturile și obligațiile Utilizatorilor și ale Administratorului Site-ului, prevăzute de aceste Termene si Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenele și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenele și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabila. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competentă.

7. MODIFICAREA TERMENELOR ȘI CONDIȚIILOR
Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termene și Condiții sau Termenele și Condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligat să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare va fi considerată ca fiind acceptată deplin si necondiționat de către oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de Site sau de Serviciu, ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea Site-ului și / sau utilizarea în orice mod a Serviciului.

techarena.ro_terms (v1.0)
Ultima actualizare: 10.06.2019